Konstituering af bestyrelsen

Referat fra generalforsamlingen 28.februar 2018 er gemt under Generalforsamling.

Til orientering har bestyrelsen efterfølgende konstitueret sig således, at Jan Jørgensen er formand, Helle Rosendal Brøndum er næstformand, Henrik Sandberg er kasserer og Poul Henrik Brøndum er sekretær.

Konstituering af bestyrelsen

Referat fra generalforsamlingen 28.februar 2017 er gemt under Generalforsamling.

Til orientering har bestyrelsen efterfølgende konstitueret sig således, at Rene Laursen er formand, Hans Steensen er næstformand, Henrik Sandberg er kasserer og Michael Lind-Frandsen fortsætter som sekretær.

Flis til fri afhentning

Der er på fællesarealet mod Egebjergvej flis til fri afhentning så længe der er noget tilbage. Flisen kommer fra de træer der blev fældet tidligere på året.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes i cafeteriet på ældrecenteret Egebakken, Egebjergvej 148B

mandag den 29. februar 2016 kl. 19.30

Dagsorden:

a)  Valg af dirigent
b)  Valg af 3 stemmetællere.
d)  Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.e)  Indkomne forslag – 2 modtaget, der er beskrevet i vedhæftede.
f)  Foreningens arbejde i det kommende år, herunder drøftelse af, om der skal gennemføres Sct. Hans arrangement i foreningens regi. Det er ikke bestyrelsens indstilling. Opgaver fremgår af det vedhæftede materiale
g)  Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år. Bidrag til vejfond foreslås til 750 kr. Bidrag til grundejerforeningen foreslås uændret til 750 kr.
h)  Valg af bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter (efter tur afgår Jens Erik An- dersen, Hans Steensen og Michael Lind-Frandsen). Hans og Michael modta- ger genvalg, men der skal findes en ny formand, da Michael af arbejdsmæs- sige årsager ikke vil fortsætte som formand, men gerne påtager sig sekretær- opgaven. Ingen af de øvrige medlemmer af bestyrelsen vil påtage sig for- mandsposten
i)  Valg af 2 revisorer + 1 suppleant
j)  Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Michael Lind-Frandsen
Formand

Efter generalforsamlingen er der som sædvanlig lidt spise- og drikkeligt.

 

Indkomne forslag:

1. Træfældning mod Egebjergvej

På sidste års generelforsamling blev der stillet forslag om at fælde nogle af træerne mod Egebjergvej. Bestyrelsen har gennemgået arealet og mærket de træer ud, som kan/bør fældes. Der har været annon-ceret efter træfældere, hvor Leif Holst (10) og Jan Jørgensen (6) har meldt sig.

Der er indhentet forhåndstilsagn fra Horsens Kommune, der ikke har indvendinger.

Det er bestyrelsens indstilling, at de valgte træer skal fældes og at stubbene fjernes. Herefter tages stilling til omfanget af nyplantning, der udføres i februar/marts 2017. I forbindelse med træfældningen indkaldes til et par timers frivilligt arbejde, hvor vi hjælper træfælderne med at få fliset grenaffald med en indlejet flishugger. Flisen kan herefter hentes på stedet efter først til mølle.

Udgiften i 2016 er estimeret til 6.000 kr. og 2-4.000 kr. i 2017 til nye træer.

2. Tilskud til etablering af sti

Fra Gitte Weinreich Bonde modtog bestyrelsen en mail den 28. april 2015 med følgende ordlyd:

Til Grundejerforeningen Egesholm

I følge aftale pr. telefon med Michael sendes hermed ansøgning om tilskud i forbindelse med etablering af sti ved ende pladsen på sidste stikvej mod nord.
Der har været udgifter på 3.500 kr. til mini graver, sten, sand og græs frø.
Andre stikveje har for år tilbage fået 1.000 kr. i tilskud.

På vegne af hus nr. 54, 56, 58, og 60.

Med venlig hilsen Gitte Weinreich Bonde

Bestyrelsen behandlede anmodningen på sit møde i maj og afslog at imødekomme anmodningen med henvisning til at der ikke gives til aktiviteter på vendepladserne. Ændringer foretaget i tidens løb er sket for de enkelte stikvejes udgift. Kan tages op på generalforsamlingen, da bestyrelsen ikke mener at have mandat til at ændre på tidligere beslutning.

Gitte Weinreich Bonde har efterfølgende bedt om at anmodningen forelægges generalforsamlingen til afgørelse.

 

Forslag til foreningens arbejde i 2016:

  1. Forestå driften i henhold til vedtægterne
  2. Foranstalte græsslåning på græsdækkede friarealer samt bag boligvejes vendepladser
  3. Foranstalte vedligeholdelse af beplantningsbælter og sydlige stiareal
  4. Foranstalte vedligeholdelse (herunder revneforsegling), glatførebekæmpelse og snerydning afboligveje
  5. Være åben overfor en afdækning af muligheder og konsekvenser ved sammenlægning med grundejerforeningerne Askeholm og Birkeholm (som besluttet på generalforsamling i 2012), hvis de andre foreninger henvender sig herom.
  6. Ad hoc og andre opgaver som bestyrelsen iværksætter, der ikke generer udgifter udover besluttet og indarbejdet i budgettet.

Bestyrelsens beretning 2015

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael Lind-Frandsen som formand og sekretær, Hans Steensen som næstformand, Morten Baden som kasserer og Jens Erik Andersen og Helle Rosendal Brøndum.

Generelt er der i 2015 ikke arbejdet med de store og tunge sager i modsætning til de foregående år. Lidt er det dog blevet til og følgende skal fremhæves:

Foreningens hjemmeside Egesholm.dk er kommet i luften takket være Morten Badens indsats. Den er – synes vi selv – blevet rigtig god og informativ og giver på denne måde mulighed for alle til at få adgang til vedtægter, kontingenter og referater. På denne måde synliggøres bestyrelsens beslutninger også og er ikke kun tilgængelig i gamle protokoller – i hvert fald fremadrettet. Ikke mindst ved ejendomshandler er hjemmesiden et godt værktøj, så det er en rigtig god ting at have for foreningen. Stor tak til Morten for arbejdet med at lave siden og holde den vedlige.

Sankt Hans arrangementet blev jo som bekendt aflyst, da en tidligere tradition med et stort arrangement i Hansted Skov blev annonceret i foråret. På den kommende generalforsamling tager vi stilling til, om vi indtil videre sætter vores eget arrangement i bero til det engang senere bliver aktuelt.

På generalforsamlingen under eventuelt blev der stillet forslag om fældning af træer mod Egebjergvej. Da forslaget omfattede en væsentlig beskæring, blev forslaget udsat til den kommende generalforsamling og bestyrelsen har i mellemtiden dels indhentet tilladelse fra Kommunen og dels mærket de træer ud, som det efter bestyrelsens opfattelse er rimeligt at fælde under hensyntagen til, at udtrykket med en trærække bevares. Annonceringen efter træfældere har givet positivt resultat til både træerne mod Egebjergvej og i beplantningsbæltet mod omfartsvejen, så der kommer ikke nogen udgift til fældningen – kun til genplantning.

Henvendelsen til Kommunen om tilladelse til fældning af træerne sideløbende med en dialog om klipning af græsset på skråningen mod Rådvedvej har genåbnet den gamle diskussion med Kommunen om overtagelse af fællesarealerne. Sagsbehandlerne ved Kommunen påstod hårdnakket, at arealerne er blevet overdraget til grundejerforeningen, hvilket er tilbagevist af formanden, der var med i den tidligere dialog i 90-erne. Nu må vi se, hvad der sker i sagen – bestyrelsen har i hvert fald indledningsvis tilkendegivet overfor kommunen, at vi er helt indstillet på en dialog om en overtagelse, men at vi ikke vil overtage skråningsarealerne mod Rådvedvej og omfartsvejen.

Vedrørende beslutning på generalforsamlingen omkring etablering af en ekstra cykelsluse på stien mod Rådvedvej for at undgå, at cyklisterne med stor fart krydser Rådvedvej samt ødelægger stien pga. opbremsning, så er der sendt en anmodning til Horsens Kommune om at få lov til at flytte de eksisterende bomme, da de overhovedet ikke gør nogen gavn. Der er ikke modtaget svar fra Kommunen i skrivende stund.

Lars Madsen meddelte sidst på året, at han ikke længere ønsker at forestå glatførebekæmpelse og snerydning. Han har lavet en aftale med entreprenør Henrik Kjær, Gedved, om at han i hvert fald det første år vil fortsætte på samme timepris som Lars. På det grundlag, har bestyrelsen lavet en aftale med Henrik Kjær for vinteren 2015/2016, hvorefter aftalen genforhandles. Lars fortsætter uændret med græsslåning.

I forbindelse med årsafleveringen af slidlaget udført i 2014, havde bestyrelsen en gennemgang med Colas og drøftede den markante revneudvikling, der er kommet hurtigere end forventet. Colas tilbød for egen regning at lade foretage en række boringer, hvor der udtages borekerner af asfaltopbygningen. Konklusionen er, at der over tid er sket en udvaskning af de underliggende grusmaterialer, hvilket forstærker revneudviklingen. Colas har ikke forholdt sig til årsagen, men det skyldes formodentlig, at det underliggende gruslag er for tyndt, hvorfor bevægelserne i det underliggende ler-lag slår igennem til asfaltlaget. Det eneste vi kan gøre i den sammenhæng er som anbefalet og gjort tidligere – en løbende revneforsegling for at forhindre vand i at løbe ned i revnerne. Gør vi det, kan der forventes den normale levetid for belægningen dvs. 20-30 år.

Rapporten kan ses på foreningens hjemmeside her.

Bestyrelsen har ikke arbejdet med at få lavet en masterplan for vejvedligeholdelsen

Der har ikke i 2016 været den store udskiftning – der er budt velkommen til nye ejere i nr. 62.