Bestyrelsens beretning 2015

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael Lind-Frandsen som formand og sekretær, Hans Steensen som næstformand, Morten Baden som kasserer og Jens Erik Andersen og Helle Rosendal Brøndum.

Generelt er der i 2015 ikke arbejdet med de store og tunge sager i modsætning til de foregående år. Lidt er det dog blevet til og følgende skal fremhæves:

Foreningens hjemmeside Egesholm.dk er kommet i luften takket være Morten Badens indsats. Den er – synes vi selv – blevet rigtig god og informativ og giver på denne måde mulighed for alle til at få adgang til vedtægter, kontingenter og referater. På denne måde synliggøres bestyrelsens beslutninger også og er ikke kun tilgængelig i gamle protokoller – i hvert fald fremadrettet. Ikke mindst ved ejendomshandler er hjemmesiden et godt værktøj, så det er en rigtig god ting at have for foreningen. Stor tak til Morten for arbejdet med at lave siden og holde den vedlige.

Sankt Hans arrangementet blev jo som bekendt aflyst, da en tidligere tradition med et stort arrangement i Hansted Skov blev annonceret i foråret. På den kommende generalforsamling tager vi stilling til, om vi indtil videre sætter vores eget arrangement i bero til det engang senere bliver aktuelt.

På generalforsamlingen under eventuelt blev der stillet forslag om fældning af træer mod Egebjergvej. Da forslaget omfattede en væsentlig beskæring, blev forslaget udsat til den kommende generalforsamling og bestyrelsen har i mellemtiden dels indhentet tilladelse fra Kommunen og dels mærket de træer ud, som det efter bestyrelsens opfattelse er rimeligt at fælde under hensyntagen til, at udtrykket med en trærække bevares. Annonceringen efter træfældere har givet positivt resultat til både træerne mod Egebjergvej og i beplantningsbæltet mod omfartsvejen, så der kommer ikke nogen udgift til fældningen – kun til genplantning.

Henvendelsen til Kommunen om tilladelse til fældning af træerne sideløbende med en dialog om klipning af græsset på skråningen mod Rådvedvej har genåbnet den gamle diskussion med Kommunen om overtagelse af fællesarealerne. Sagsbehandlerne ved Kommunen påstod hårdnakket, at arealerne er blevet overdraget til grundejerforeningen, hvilket er tilbagevist af formanden, der var med i den tidligere dialog i 90-erne. Nu må vi se, hvad der sker i sagen – bestyrelsen har i hvert fald indledningsvis tilkendegivet overfor kommunen, at vi er helt indstillet på en dialog om en overtagelse, men at vi ikke vil overtage skråningsarealerne mod Rådvedvej og omfartsvejen.

Vedrørende beslutning på generalforsamlingen omkring etablering af en ekstra cykelsluse på stien mod Rådvedvej for at undgå, at cyklisterne med stor fart krydser Rådvedvej samt ødelægger stien pga. opbremsning, så er der sendt en anmodning til Horsens Kommune om at få lov til at flytte de eksisterende bomme, da de overhovedet ikke gør nogen gavn. Der er ikke modtaget svar fra Kommunen i skrivende stund.

Lars Madsen meddelte sidst på året, at han ikke længere ønsker at forestå glatførebekæmpelse og snerydning. Han har lavet en aftale med entreprenør Henrik Kjær, Gedved, om at han i hvert fald det første år vil fortsætte på samme timepris som Lars. På det grundlag, har bestyrelsen lavet en aftale med Henrik Kjær for vinteren 2015/2016, hvorefter aftalen genforhandles. Lars fortsætter uændret med græsslåning.

I forbindelse med årsafleveringen af slidlaget udført i 2014, havde bestyrelsen en gennemgang med Colas og drøftede den markante revneudvikling, der er kommet hurtigere end forventet. Colas tilbød for egen regning at lade foretage en række boringer, hvor der udtages borekerner af asfaltopbygningen. Konklusionen er, at der over tid er sket en udvaskning af de underliggende grusmaterialer, hvilket forstærker revneudviklingen. Colas har ikke forholdt sig til årsagen, men det skyldes formodentlig, at det underliggende gruslag er for tyndt, hvorfor bevægelserne i det underliggende ler-lag slår igennem til asfaltlaget. Det eneste vi kan gøre i den sammenhæng er som anbefalet og gjort tidligere – en løbende revneforsegling for at forhindre vand i at løbe ned i revnerne. Gør vi det, kan der forventes den normale levetid for belægningen dvs. 20-30 år.

Rapporten kan ses på foreningens hjemmeside her.

Bestyrelsen har ikke arbejdet med at få lavet en masterplan for vejvedligeholdelsen

Der har ikke i 2016 været den store udskiftning – der er budt velkommen til nye ejere i nr. 62.