Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes i cafeteriet på ældrecenteret Egebakken, Egebjergvej 148B

mandag den 29. februar 2016 kl. 19.30

Dagsorden:

a)  Valg af dirigent
b)  Valg af 3 stemmetællere.
d)  Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.e)  Indkomne forslag – 2 modtaget, der er beskrevet i vedhæftede.
f)  Foreningens arbejde i det kommende år, herunder drøftelse af, om der skal gennemføres Sct. Hans arrangement i foreningens regi. Det er ikke bestyrelsens indstilling. Opgaver fremgår af det vedhæftede materiale
g)  Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år. Bidrag til vejfond foreslås til 750 kr. Bidrag til grundejerforeningen foreslås uændret til 750 kr.
h)  Valg af bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter (efter tur afgår Jens Erik An- dersen, Hans Steensen og Michael Lind-Frandsen). Hans og Michael modta- ger genvalg, men der skal findes en ny formand, da Michael af arbejdsmæs- sige årsager ikke vil fortsætte som formand, men gerne påtager sig sekretær- opgaven. Ingen af de øvrige medlemmer af bestyrelsen vil påtage sig for- mandsposten
i)  Valg af 2 revisorer + 1 suppleant
j)  Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Michael Lind-Frandsen
Formand

Efter generalforsamlingen er der som sædvanlig lidt spise- og drikkeligt.

 

Indkomne forslag:

1. Træfældning mod Egebjergvej

På sidste års generelforsamling blev der stillet forslag om at fælde nogle af træerne mod Egebjergvej. Bestyrelsen har gennemgået arealet og mærket de træer ud, som kan/bør fældes. Der har været annon-ceret efter træfældere, hvor Leif Holst (10) og Jan Jørgensen (6) har meldt sig.

Der er indhentet forhåndstilsagn fra Horsens Kommune, der ikke har indvendinger.

Det er bestyrelsens indstilling, at de valgte træer skal fældes og at stubbene fjernes. Herefter tages stilling til omfanget af nyplantning, der udføres i februar/marts 2017. I forbindelse med træfældningen indkaldes til et par timers frivilligt arbejde, hvor vi hjælper træfælderne med at få fliset grenaffald med en indlejet flishugger. Flisen kan herefter hentes på stedet efter først til mølle.

Udgiften i 2016 er estimeret til 6.000 kr. og 2-4.000 kr. i 2017 til nye træer.

2. Tilskud til etablering af sti

Fra Gitte Weinreich Bonde modtog bestyrelsen en mail den 28. april 2015 med følgende ordlyd:

Til Grundejerforeningen Egesholm

I følge aftale pr. telefon med Michael sendes hermed ansøgning om tilskud i forbindelse med etablering af sti ved ende pladsen på sidste stikvej mod nord.
Der har været udgifter på 3.500 kr. til mini graver, sten, sand og græs frø.
Andre stikveje har for år tilbage fået 1.000 kr. i tilskud.

På vegne af hus nr. 54, 56, 58, og 60.

Med venlig hilsen Gitte Weinreich Bonde

Bestyrelsen behandlede anmodningen på sit møde i maj og afslog at imødekomme anmodningen med henvisning til at der ikke gives til aktiviteter på vendepladserne. Ændringer foretaget i tidens løb er sket for de enkelte stikvejes udgift. Kan tages op på generalforsamlingen, da bestyrelsen ikke mener at have mandat til at ændre på tidligere beslutning.

Gitte Weinreich Bonde har efterfølgende bedt om at anmodningen forelægges generalforsamlingen til afgørelse.

 

Forslag til foreningens arbejde i 2016:

  1. Forestå driften i henhold til vedtægterne
  2. Foranstalte græsslåning på græsdækkede friarealer samt bag boligvejes vendepladser
  3. Foranstalte vedligeholdelse af beplantningsbælter og sydlige stiareal
  4. Foranstalte vedligeholdelse (herunder revneforsegling), glatførebekæmpelse og snerydning afboligveje
  5. Være åben overfor en afdækning af muligheder og konsekvenser ved sammenlægning med grundejerforeningerne Askeholm og Birkeholm (som besluttet på generalforsamling i 2012), hvis de andre foreninger henvender sig herom.
  6. Ad hoc og andre opgaver som bestyrelsen iværksætter, der ikke generer udgifter udover besluttet og indarbejdet i budgettet.