Afvikling af telt

Vagn Christiansen i nr. 38 har efter mange års trofast opbevaring og formidling af foreningens partytelt meddelt, at han ikke længere ønsker at opbevare teltet eller stå for ”udlejningen”.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi nu endeligt afvikler teltet, der jo både er afskrevet og har givet et fornuftigt overskud i perioden.

Teltet – mål 5 x 8 m ­ er angiveligt stadig fuldt funktionsduelig og sælges til højestbydende uden garanti . Bud afgives skriftligt til mig på

michael@lind­frandsen.dk

senest fredag den 16. oktober 2015. Budsummen opkræves sammen med kontingentet for 2016.

Hvis der ikke indkommer bud på teltet, så trækker vi lod blandt de af medlemmerne, der med samme frist som ovenfor anført, skriftligt overfor mig tilkendegiver, at de er villig til at overtage teltet uden beregning.

Til orientering, så er generalforsamlingen fastsat til mandag den 29. februar 2016. Husk at eventuelle forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være mig i hænde senest den 31. januar 2016.

Vi kan allerede nu oplyse, at Jens Erik ikke genopstiller, Hans Steensen overvejer sit kandidatur og jeg vil ikke fortsætte som formand af arbejdsmæssige årsager, men er med nogle forbehold villig til genvalg og påtager mig i den forbindelse også gerne rollen som sekretær. Så der skal i hvert fald findes 1­2 nye til bestyrelsen, heraf en ny formand.

Afslutningsvis stor tak til Vagn og Yvonne, der gennem årene har opbevaret teltet for os andre.

På bestyrelsens vegne
Michael Lind­Frandsen, formand

Orientering fra bestyrelsen

Referat fra generalforsamlingen 23.februar 2015 er gemt under Generalforsamling.

Til orientering har bestyrelsen efterfølgende konstitueret sig således, at Michael Lind-Frandsen fremover varetager både formands- og sekretærposten, da der dels er stort sammenfald mellem de 2 opgaver og dels at der ikke var øvrige kandidater til opgaverne.

Morten Baden fortsætter som kasserer og Hans Steensen er næstformand.

Som godkendt på generalforsamlingen er vi ved at lægge sidste hånd på foreningens hjemmeside

www.egesholm.dk

Her kan I fremover finde informationer om foreningen (vedtægter, adresser m.v.) samt mødereferater fra bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne. Vi har nemlig besluttet at nedlægge den gamle papirprotokol og gå 100 % digitalt med mødereferater, så de kan blive gjort tilgængelig for alle. Vi omdeler stadig det vigtigste materiale, men det kan genfindes på hjemmesiden, hvis det nu bliver væk

Hjemmesiden forventes at være færdig senest medio juni, men I kan allerede tilgå den nu.

Beskæring af træer:

Vi har kigget lidt på beplantningen både mod Egebjergvej og i beplantningsbæltet mod omfartsvejen, hvor de nederste grunde mod fællesarealet har træerne meget tæt på, så vil nogen fælde 2-3 af de store træer nu mod at få træet, kan de henvende sig til Helle i nr. 49 (4079 2672) for en nærmere aftale om påvisning.

Vedrørende beplantningen mod Egebjergvej, så kan man melde sig til formanden (3084 3471), hvis man er frisk på at fælde træerne til efteråret. Er der ingen i foreningen, der melder sig, indhenter bestyrelsen tilbud på professionel bistand til brug for budgettet for 2016. De er store og hælder ud over vejen, så man skal vide, hvad man har med at gøre og det skal gå stærkt.

Sankt Hans arrangement på fællesarealet er aflyst :

Bestyrelsen har besluttet af aflyse Sankt Hans arrangementet på fællesarealet i år som følge af det nye tiltag fra Spejderne og Frivillighedsgruppen, som annonceret i Broen. De 2 foreningen vil forsøge at genoptage en tidligere tradition i Hansted Skov med forskellige aktiviteter og båltale af borgmesteren.

Arrangementet er for alle aldersgrupper og vi vil derfor bakke op om initiativet her det første år og dermed undlade vores eget arrangement. På generalforsamlingen i 2016 tager vi så stilling til, om vi skal fortsætte selv eller om vi indtil videre holder med den aktivitet i grundejerforeningens regi.

Vi beder derfor om, at man ikke kører mere grenaffald på bålet i år.

Vi sørger for, at det der ligger deromme bliver brændt af om formiddagen på sankt hansaften, så det ikke skal se træls ud i et helt år.

Så Sankt Hans holdes i Hansted skov – arrangementet starter kl. 17.30 og båltalen er kl. 19.30 – se evt. i broen eller på facebooksiden hansted-egebjerg-

Velkommen til egesholm.dk

egesholm

Vi er nu i luften med en hjemmeside til Grundejerforeningen Egesholm. Her kan grundejerforeningens medlemmer finde relevant info samt nyheder fra Grundejerforeningen.

Har du ønsker til hjemmesiden, så kontakt bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamling m.v. vil stadig ske via omdeling til alle grundejere.